Betöltés

Írdd be amit keresel

SZERZŐI JOG / VÉDJEGYEK / SZELLEMI ALKOTÁSOK

A Honlapra feltöltött tartalom, a Honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett – szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet,audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”)Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Diakrónia Oktatási Központ előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat – az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően – többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A Honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A Honlapon felhasznált tartalmak és fotók, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.

A Honlapról történő letöltést a Diakrónia Oktatási Központ a következő esetekben engedélyezi:

(i) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett
(ii) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe
(iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák.
Amennyiben felvilágosítást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a Diakrónia Oktatási Központ-tól a Honlapra feltöltött tartalom használatára vagy a honlapját a Honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: info@diakronfokusz.hu

Amennyiben Ön megsérti a jelen Használati Feltételek bármely részét, azonnal megszűnik az Ön engedélye a Honlap tartalmához való hozzáférésre és azonnal meg kell semmisítenie minden, a Honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot.

A Honlapon található egyes megjelöléseken a Diakrónia Oktatási Központ-nak védjegyoltalma áll fenn. E Honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a védjegy használatát, kivéve, ha erre a Diakrónia Oktatási Központ előzetes írásbeli hozzájárulásában engedélyt ad külön-külön minden egyes használati mód tekintetében. A védjegyeket valamely honlapra vagy honlapról kapcsoló link részeként is tilos használni, kivéve, ha az adott link létesítését a Diakrónia Oktatási Központ írásban jóváhagyja. A védjegy használatából eredő üzleti jó hírnév a Diakrónia Oktatási Központ-t illeti.

Honlapunk elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a “tükröztetés” (mirroring) útján történő többszörözést is. A Honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Diakrónia Oktatási Központ-t, ha bármilyen jogosulatlan használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon, vagy annak tartalmában, vagy arról szerez tudomást, hogy a Honlap vagy annak tartalma bármilyen szerzői jog, védjegyjogi rendelkezést vagy bármely harmadik személynek jogait sérti

A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Diakrónia Oktatási Központ követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.